Now Reading:
Župan Stričak: Lokacije za reciklažna dvorišta, sortirnice, postrojenja donose gradovi i općine, županija je odgovorna samo za one regionalnog i državnog značaja
Full Article 3 minutes read

Župan Stričak: Lokacije za reciklažna dvorišta, sortirnice, postrojenja donose gradovi i općine, županija je odgovorna samo za one regionalnog i državnog značaja

Obzirom na sve učestalije upite građana i udruga o tome u čijoj je nadležnosti određivanje lokacija za gospodarenje otpadom na području Varaždinske županije, odnosno izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom te dozvola za prenamjenu, izgradnju ili proširenje takvih objekata, oglasio se župan Varaždinske županije, Anđelko Stričak.

Župan ističe kako su u Prostornom planu Varaždinske županije samo dvije takve lokacije.

– Građevine i površine za gospodarenje otpadom se, sukladno propisima, planiraju prostornim planovima, pri čemu se razlikuju one državnog i regionalnog značaja te lokalnog značaja. Prostornim planom Varaždinske županije, čije donošenje je u nadležnosti Županije, odnosno Županijske skupštine, planiraju se građevine/površine za gospodarenje otpadom državnog i regionalnog značaja. U važećem Prostornom planu Varaždinske županije planirane su samo dvije takve lokacije. Riječ je o lokaciji pretovarne stanice u Poljani Biškupečkoj u Gradu Varaždinu koja je sastavni dio Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“ te se smatra građevinom državnog značaja. Druga lokacija je odlagalište neopasnog otpada u Jerovcu u Gradu Ivancu koja se smatra lokacijom regionalnog, odnosno županijskog značaja. Sve ostale građevine/površine za gospodarenje otpadom, koje posebnim propisom nisu određene od državnog ili regionalnog značaja, lokalnog su značaja, primjerice reciklažna dvorišta, sortirnice, centri za ponovnu uporabu otpada, postrojenja za biološku obradu otpada te ostalo – rekao je Stričak.

Također je naglasio da je određivanje lokacija u nadležnosti gradova i općina, a da se upravo zato planiraju isključivo prostornim planovima.

Izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom propisano je Zakonom o gospodarenju otpadom i Pravilnikom o gospodarenju otpadom, a u slučaju odlagališta otpada i Pravilnikom o odlagalištima otpada. Izdavanje dozvola je u nadležnosti Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. Nadležni upravni odjel dozvolu može izdati isključivo za lokaciju za koju je prostorno-planskom dokumentacijom (grada, općine) utvrđena namjena gospodarenja otpadom. Dakle, u slučaju da je u prostornom planu nekog grada ili općine utvrđena lokacija za gospodarenje otpadom, a tvrtka koja traži dozvolu ispunjava sve zakonom propisane uvjete, tada je Upravni odjel, sukladno zakonskim odredbama, dužan izdati tražene dozvole – ističe župan Stričak.

Na kraju je podsjetio na to da je uputio apel svim nadležnim institucijama da se posebno vodi briga o građevinama/površinama za gospodarenje otpadom, pa tako i o baliranom komunalnom otpadu na lokaciji Brezje u Varaždinu jer se pojavila informacija da bi dio otpada odloženog u Brezju mogao dobiti kvalifikaciju „gorivi otpad“

– S obzirom da je zbrinjavanje varaždinskog baliranog otpada počelo nakon gotovo 20 godina, za sve stanovnike grada Varaždina, pa tako i Varaždinske županije neprihvatljivo bi bilo da se taj otpad sada počne spaljivati na području Varaždina ili županije. Posebice je to neprihvatljivo ako za to ne bi postojali aposlutno svi zakonom propisani uvjeti i standardi, naročito kad je u pitanju utjecaj spaljivanja miješanog komunalnog otpada na kvalitetu zraka na području naše županije – zaključio je Stričak.

sjever.hr
21.06.2024.

Input your search keywords and press Enter.