Now Reading:
Općina Lobor u potrazi je za ravnateljstvom Dječjeg vrtića Ivančica! Donosimo detalje
Full Article 4 minutes read

Općina Lobor u potrazi je za ravnateljstvom Dječjeg vrtića Ivančica! Donosimo detalje

Općina Lobor nedavno je završila radove na izgradnji Dječjeg vrtića Ivančica, obavljen je tehnički pregled, a nakon Javnog poziva za upis djece u vrtić, došao je red na raspisivanje natječaja za zapošljavanje stručnog i tehničkog osoblja za rad u vrtiću.

Tako je na svojim službenim stranicama, Općina Lobor objavila spomenuti natječaj, a detalje donosimo u nastavku!

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelja/icu imenuje Općinsko vijeće Općine Lobor na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ivančica – Lobor, na četiri godine na puno radno vrijeme, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti životopis s opisom dosadašnjeg rada, dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o položenom stručnom ispitu (presliku), elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od objave natječaja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju – ne starije od mjesec dana od objave natječaja, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od mjesec dana od objave natječaja, te potvrdu centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne stariju od mjesec dana od objave natječaja.

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19) dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom: »Za natječaj – ravnatelj/ica Dječjeg vrtića Ivančica – Lobor« potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić Ivančica – Lobor, Zagrebačka 12a, 49253 Lobor.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj se objavljuje i na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Lobor. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti i sanitarnu knjižicu.

Inače, vrtić će imati jednu jasličku i tri vrtićke skupine, a njegovi će kapaciteti biti dostatni za ukupno 80 djece. Kako je istaknula općinska načelnica Ljubica Jembrih, najviše ih veseli veliki interes roditelja za upis djece u vrtić. Predviđeni početak rada vrtića je u rujnu kada započinje i nova pedagoška godina.

www.sjever.hr/lobor.hr
04.08.2021.

Input your search keywords and press Enter.