Gradsko vijeće Varaždina: Četiri vijećnika manje i samo jedan zamjenik gradonačelnika

Varaždinsko Gradsko vijeće danas je na svojoj sjednici prihvatilo izmjene Statuta Grada Varaždina i Poslovnika o radu Gradskog vijeća. Prihvaćeno je tako da se broj vijećnika smanji s 25 na 21, a gradonačelnik će umjesto dosadašnjh dva imati jednog zamjenika.

Među odredbama je i ona o po kojoj se gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma. Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20 % ukupnog broja birača u Gradu Varaždinu i 2/3 članova Vijeća.

Utvrđena je i mogućnost održavanja sjednica Gradskog vijeća elektroničkim putem u slučaju posebnih okolnosti.

Varaždinski u gradski vijećnici prihvatili izradu 3. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina, u dijelu između Koprivničke i Ulice Ruđera Boškovića te Trga Matije Gupca. UPU sjevernog dijela grada Varaždina donesen je 2001. godine. Odlukom o izradi donesenom početkom 2008. pokrenuta je izrada izmjena i dopuna UPU-a, koje su donesene tek sredinom 2014. zbog usklađivanja urbanističkog rješenja neizgrađenog prostora između Koprivničke ulice i Dravske šume (čiji je sastavni dio i predmetni prostor) sa zahtjevima vlasnika zemljišta – građana, tvrtki i Grada Varaždina. Nakon izrade nekoliko varijanti urbanističke razrade neizgrađenog prostora, kao zadovoljavajuća za sve vlasnike, planom je usvojena trenutno važeća prometna i infrastrukturna mreža, kao i namjene površina te tipologija izgradnje. Pokazalo se da je predmetni prostor vrlo zanimljiv investitorima, međutim zbog iskazanog interesa za izgradnju većeg poslovnog sadržaja ustanovljeno je da postoje ograničenja te ga je u tom smislu potrebno revidirati. Također, zbog potrebe za što boljom pješačkom vezom centra grada s Dravskom park šumom, na raskrižju Koprivničke ulice i ulice R. Boškovića planiran je pješački pothodnik.

Gradsko je vijeće donijelo odluku i o prodaji zemljišta površine 3000 četvornih metara u Hallerovoj aleji investitoru NTH MOBILE d.o.o. iz Varaždina po cijeni od 1.132,47 kn/m2 te ukupna kupoprodajna cijena iznosi 3.397.410,00 kuna. Riječ je investiciji švicarske tvrtke, o informatičkoj industriji, a s vremenom imaju i namjeru proširenja poslovnog prostora, naglasio je gradonačelnik Ivan Čehok.

Odlukom Gradskog vijeća ukinut je status javnog dobra u općoj uporabi na dijelu čestice kod bivšeg Centra „Tomislav Špoljar“ u Graberju, površine 359 četvornih metara, gdje će se provesti natječaja za davanje prava građenja za izgradnju kulturnog centra.

Varaždinsko je Gradsko vijeće utvrdilo i financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2021. Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva za 2021. godinu za Grad Varaždin su u iznosu od 8.312.063,00 kuna, odnosno materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 6.898.108,00 kuna, a rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.413.955,00 kuna.

n.kalajdžija / www.sjever.hr

22.02.2021.

Input your search keywords and press Enter.