Župan Koren: „Ukupno ostvareni prihodi i primici u ovoj godini značajno su porasli u usporedbi s 2019. godinom”

U ponedjeljak, 14.rujna održana je 20. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 24 točke dnevnog reda.

S obzirom na epidemiološku situaciju te izvanredne okolnosti zbog bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, sjednica je održana u dvorani Doma mladih u Koprivnici u skladu s odlukama Stožera civilne zaštite RH i epidemiološkim mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a na samom početku članovi su glasali o prijedlogu za dopunu dnevnog reda s tri točke – Odluci o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada Nagykanizse i Koprivničko-križevačke županije, Odluci o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3826/2, 3158 i 3159 u k.o. Đurđevac 1 u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije na Grad Đurđevac te Javnom pozivu za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, što je jednoglasno usvojeno.

U prvoj točki dnevnog reda vijećnici su donijeli Odluku o utvrđivanju nastavljanja obnašanja dužnosti člana Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije kojom Zdravko Ivančan nastavljanja obnašanje dužnosti člana Županijske Skupštine Koprivničko-križevačke županije, a dužnost prestaje obnašati Siniša Maroševac.

Vijećnici su potom raspravljali o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2020. godine, koje je obrazložio župan Darko Koren istaknuvši kako su ukupno ostvareni prihodi i primici u 2020. godini značajno porasli u usporedbi sa 2019. godinom pri čemu su u prvom polugodištu 2020. godine planirani u iznosu od 740,6 milijuna kuna a ostvarenje istih iznosi 293,7 milijuna kuna odnosno 39,6 posto godišnjeg plana.

-To je rezultat zakonskih izmjena u iskazivanju prihoda i rashoda u Proračunu za 2020. godinu. Naime, od 2020. godine u županijski Proračun su uključena sredstva Državnog proračuna koja se odnose na plaće zaposlenih u osnovnim i srednjim školama. Isto tako, sklopljenim Sporazumom o preuzimanju Ureda državne uprave između Županije i Ministarstva uprave, u Proračunu županije nalaze se prihodi i rashodi za preuzete zaposlenike i namještenike – pojasnio je uvodno župan te dodao kako su porez i prirez na dohodak i županijski porezi ostvareni u iznosu 26,5 milijuna kuna i čine devet posto ostvarenih prihoda i primitaka.

-Do značajnog pada poreznih prihoda, posebno prihoda od poreza na dohodak došlo je uslijed pada gospodarske aktivnosti u prvom polugodištu uzrokovane pojavom pandemije bolesti COVID 19. Pad tih prihoda očekuje se i na godišnjoj razini. Razdoblje koje je iza nas ostavilo je mnogo toga s čim se nismo nikada do sada susretali u našim životima. Kad saberemo sve ovo što se događalo, možemo reći da smo u suštini ispunili sve ono što je bilo moguće – kazao je župan te naglasio kako polugodišnji obračunu Proračuna utvrđuje da je ostvaren višak iz tekućeg razdoblja 4,1 milijun kuna što je konsolidirani rezultat Županije i svih njezinih proračunskih korisnika, pa na isti osim Županije utječu i rezultati proračunskih korisnika.

-Iako su u prvom polugodištu ostvareni pozitivni rezultati zbog utjecaja prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja 45,5 milijuna kuna ukupni rezultat je na razini Županije negativan i on iznosi 41,4 milijuna kuna. Najznačajniji utjecaj na rezultat ima sistemski manjak koji je proizašao iz poslovanja Opće bolnice „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica koji je kumuliran u prethodnim godinama, s tim da se trend povećanja gubitaka nastavlja i dalje. Budući da se radi o sistemskom jazu, Županija nažalost ne raspolaže s mjerama i instrumentima s kojima bi mogla promijeniti trendove u poslovanju zdravstva – Opće bolnice. To je pitanje koje mora rješavati država, o čemu smo više puta govorili s ove govornice – zaključio je župan nakon čega je Izvještaj usvojen s 24 za i osam suzdržanih glasova.

Župan je potom predstavio Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije za  razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine koje je nakon rasprave usvojeno, nakon čega je razmotreno Izvješće o problematici nezaposlenosti i zapošljavanja iz evidencije nezaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu, Izvješće o poslovanju trgovačkog društva PZC Varaždin d.d. za 2019. godinu, Izvještaj o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Koprivničko-križevačke županije i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave za 2019. godinu, koja su nakon rasprave prihvaćena.

Vijećnici su izglasali i Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu te donijeli Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova za odbore Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i to: Odbora za statut i poslovnik, Odbora za financije i proračun, Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Odbora za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te Odbora za branitelje Domovinskog rata.

Na sjednici su jednoglasno donesene i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, Odluka o mrtvozorstvu, Rješenje o izmjenama Rješenja o osnivanju i imenovanju Stručne komisije za zajednička lovišta, Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu prostora obavljanja djelatnosti dentalne medicine u gradu Koprivnici liječnicima dentalne medicine Mirku i Željki Rabađiji, Kruni Vedrišu i Janji Horvat te Zaključak o davanju suglasnosti Veljku Ivanušiću, dr.med., na promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine u Općini Gornja Rijeka.

Vijećnici su jednoglasno podržali Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja u korist Općine Kloštar Podravski na nekretnini u svom vlasništvu koja se nalazi na k.č. br. 91 i k.č.br. 94 upisane u z.k.ul.br. 2609 k.o. Kloštar Podravski te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja na kčbr. 1648/11 i 1648/15, zk ul. 4726 k.o. Rasinja u korist Koprivničko-križevačke županije.

Jednoglasno su prihvaćene i Odluka o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada Nagykanizse i Koprivničko-križevačke županije, Odluka o prijenosu prava vlasništva k.č.br. 3826/2, 3158 i 3159 u k.o. Đurđevac 1 u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije na Grad Đurđevac te Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

Sjednica je završila s pitanjima i prijedlozima članova i članica Skupštine, nakon čega je predsjednik Skupštine Željko Pintar zaključio 20. sjednicu uz zahvalu na suradnji i konstruktivnoj raspravi.

www.sjever.hr

15.09.2020.

Input your search keywords and press Enter.